Το ευρώ μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Μύθος το υψηλό κόστος εργασίας των Ελλήνων

Δημοσιεύτηκε στα NEA
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

Μύθος είναι το υψηλό κόστος εργασίας στην Ελλάδα, συµπεραίνει έκθεση του ΙΝΕΓΣΕΕ που αντιστρατεύεται το βασικό επιχείρηµα της τρόικας ότι φταίνε οι υψηλοί µισθοί για την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, σύµφωνα µε την έκθεση, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. οι έλληνες εργαζόµενοι έχουν από τις χαµηλότερες αποδοχές, όταν οι επιχειρήσεις στη χώρα µας διατηρούν από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε. Ο επιχειρηµατικός τοµέας – όπως προκύπτει από την έκθεση – δεν θυσίασε την υψηλή κερδοφορία του για να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αντίθετα επιδεινώθηκε τατελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ανατίµησης του ενιαίου νοµίσµατος.

Πρόκειται για τα συµπεράσµατα µεγάλης επιστηµονικής µελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Ηλίας Ιωακείµογλου) µε θέµα «Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2009. Οπως σηµειώνει στον πρόλογο της µελέτης ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, από την ανάλυση προκύπτει ότι τόσο οι µεταβολές στο µέσο περιθώριο κέρδους όσο και οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά µεταβλήθηκαν µε ρυθµούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες.

Η ΕΠΊΔΕΊΝΩςΗ της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπως συµπληρώνει ο κ. Παναγόπουλος, οφείλεταιστην ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ. Σύµφωνα µε τη µελέτη: n Τόσο οι µεταβολές στο µέσοπεριθώριο κέρδους, όσο και οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα τιµής κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά µεταβλήθηκαν µε ρυθµούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες. Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας οφείλεται στην ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ. Η ανατίµηση του ευρωπαϊκού νοµίσµατος κατέστησε τα ελληνικά προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) ακριβότερα και υπέσκαψε την ανταγωνιστικότητά τους.

n Το πραγµατικό ετήσιοκόστος εργασίας στην Ελλάδα παρουσίασε κατά την περίοδο 1995-2009 µεγάλες αυξήσεις. Αυτό έχει µικρύνειτην απόσταση έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εντούτοις, το πραγµατικό ετήσιο κόστος εργασίας στην Ελλάδα παρέµενε το 2009 σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο στις πιο προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες: περίπου κατά 35% έναντι των µικρών χωρών της Βόρειας Ευρώπης, 25% έναντι της Γαλλίας και της Βρετανίας, περίπου 20% έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 1995-2009, τοµέσο περιθώριο κέρδους της ελληνικής οικονοµίας (40%) ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 18 πιο προηγµένων χωρών, µε εξαίρεση την Ιρλανδία. Ακόµη και το 2010, παράτην κάµψη του µέσου περιθωρίου (-5%) εξαιτίας της κρίσης, οι επιχειρήσεις της Ελλάδας διατηρούν τα υψηλότερα περιθώρια µαζί µε την Ιρλανδία, τη Γερµανία και την Ισπανία. Εναντι των 35 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα µειώθηκαν ελαφρώς (µείωση της τάξεως του 5%). Εντούτοις, η µείωση αυτή στο µέσο περιθώριο κέρδους ήταν µικρή (5%) και είχε ως σηµείο εκκίνησης το πολύ υψηλό επίπεδο του 40%, ενώ στις άλλες χώρες το αντίστοιχο περιθώριο κυµαίνεται µεταξύ 10% και 35% (και είναι µικρότερο του 30% στις περισσότερες περιπτώσεις).

n Ενώ οι αποδοχές στην Ελλάδα, υπολογισµένες σε εθνικά νοµίσµατα, αυξήθηκαν κατά 12,5% περισσότερο από ό,τι οι αποδοχές στις ανταγωνίστριες χώρες, παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση (30%) όταν τιςυπολογίζουµε σε δολάρια.

THEPRESSPROJECT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: